Kjeller skal bli et sted man vil trives

Kjeller skal bli et sted man vil trives

Jeg heter Lars Petter Hermansen, og er fagansvarlig for landskap i sommerprosjektet ”Kjeller 2023”. Jeg ble nettopp ferdig med min mastergrad i landskapsarkitektur fra NMBU, og bor for tiden i Oslo. Jeg skal jobbe fulltid med ”Kjeller 2023”, og skal bidra med fagkunnskap om landskapsarkitektur og urbanisme. I tillegg til det faglige skal jeg koordinere prosjektet og følge opp studentene. Vi er allerede godt i gang, og det er en spennende oppgave vi har fått.

Området på Kjeller er stort. Dette medfører selvsagt noen utfordringer når det kommer til å sørge for en god og bærekraftig utnyttelse av arealet i tråd med estetiske, funksjonelle og urbane designprinsipper. Vi ønsker å legge til rette for en moderne og effektiv utnyttelse av arealet, og et viktig premiss i studien er å øke gang- og sykkelandelen i området. Vi har også som mål å skape naturlige og estetiske møteplasser for fremtidige beboere, og ønsker å etablere et område hvor folk trives. Videre er det viktig for oss at det aktuelle utviklingsområdet glir inn i de øvrige omgivelsene på Kjeller.

Første store deadline nærmer seg, og allerede på onsdag skal vi presentere to konsepter for Aspelin Ramm og Sweco. Vi kjenner på tidspresset, men føler vi har noenlunde kontroll. Samarbeidet i studentgruppen bærer preg av mye kunnskap og mange ideer, og det er spennende og givende å jobbe med så mange engasjerte hoder. Det vil alltid være noen utfordringer når man jobber med et så stort og flerfaglig team, men jeg føler at vi jobber både koordinert og målrettet. Dette gjør oss godt rustet til arbeidsoppgaven. Studentene er dessuten en trivelig og sosial gjeng!

Å drive utvikling på en tidligere flyplass er en stor utfordring. Det er liten tvil om at byplanlegging engasjerer, og det er viktig at alle blir hørt i prosessen. Det er et tydelig engasjement rundt fremtidig bruk av Kjeller flystasjon, men vi forholder oss først og fremst til politiske og vedtatte føringer. Jeg synes det er flott at Aspelin Ramm oppfordrer til dialog med de berørte partene. For oss er det viktig å ta hensyn til lokale og historiske aspekter ved Kjeller, og vi vil jobbe hardt for at områdets rike historie og tradisjoner blir ivaretatt.

Fra prosjektet Kjeller 2023 vil jeg ta med meg flere verdifulle erfaringer videre. Det å jobbe tverrfaglig, og ikke minst med et reelt prosjekt og case gir oss viktig innsikt i hvordan samarbeid mellom flere parter fungerer i virkeligheten. I tillegg får vi også muligheten til å prøve oss på en praktisk anvendelse av de ulike fagkunnskapene vi har tilegnet oss på skolebenken, noe som utvilsomt ruster oss godt på veien inn mot arbeidslivet.

Vil du delta i diskusjon rundt ”Kjeller 2023”? Klikk her.


Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv
Sandra mener at bevisstgjøring er en stor del av det å skape en grønn bydel. Hun vil at innbyggerne på Kjeller skal være vite om de bærekraftige løsningene som finnes på om [...]
Inspireres av kul historie og vakker natur
Ingvild vil at nærhet til Nitelva skal stå sentralt i utbyggingen av Kjeller. [...]