Vil ha selvkjørende elbuss på Kjeller-området

Vil ha selvkjørende elbuss på Kjeller-området

Jeg heter Vilde Johnson Joranger. Nå går jeg tredje året på masterstudiet i bygg- og miljøteknikk på NTNU i Trondheim. Her har jeg spesialisert meg innen vei, jernbane og transport. I Kjeller-prosjektet har jeg ansvar for vei og mobilitet.

Jeg heter Catharina Lundby. Til neste år fullfører jeg en master i by- og regionplanlegging ved NMBU på Ås. Jeg har en bachelor i samfunnsgeografi fra Loughborough University i England, jeg har også jobbet et år innen transportplanlegging. I sommer skal jeg bidra til å løse mobilitetsutfordringer på Kjeller.

Mitt navn er Aksel Gundersen. Jeg er fagansvarlig for bane i prosjektet. Jeg har akkurat fullført en bachelor i ingeniørfag bygg ved Høgskolen i Oslo og Akershus, med teknisk planlegging som spesialisering. Til høsten har jeg planlagt å begynne på masterstudiet bygg- og miljøteknikk i Trondheim, der jeg ønsker å skaffe meg enda større kompetanse innenfor banefaget.

Så langt i prosjektet har vi tre samarbeidet mye, og sett på ulike transport- og mobilitetsløsninger for området. Vår visjon for Kjeller er å skape bærekraftige, brukervennlige og kostnadseffektive transportløsninger med gode interne og regionale forbindelser. I den nye bydelen skal vi satse på kollektivtransport, sykkel og gange slik at nullvekstmålet oppnås. Nullvekstmålet er en nasjonal føring som tilsier at trafikkveksten skal tas med andre kommunikasjonsmidler enn privatbil.

Vi ønsker at Kjeller skal bli et område der folk lar bilen stå. For å stimulere til dette, vil vi legge til rette for sykkelparkering og sørge for god tilgang til by-sykkel. Vi ønsker også å etablere et stort nettverk av integrerte gang- og sykkelveier.

I dette prosjektet kan vi tenke fremtidsrettet, og vi ser for oss at kollektivtransporten på området kan betjenes av selvkjørende elbusser. Allerede nå finnes det flere prosjekter der selvkjørende busser testes ut, også her i Norge. Det er ikke lenge til selvkjørende busser vil være en del av den normale rutetrafikken, og innen utbyggingen på Kjeller har startet, vil man nok kunne benytte seg av et slikt tilbud.

Vårt mål om å forbinde Kjeller i et regionalt transportsystem tar utgangspunkt i en nylig offentliggjort konseptvalgutredning om kollektivtransport for Nedre Romerike. Utredningen vurderer fire forskjellige transportløsninger, disse baserer seg på superbuss, metro og bybane.

I tråd med konklusjonene i utredningen foreslår vi superbuss som den mest miljøvennlige, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsningen. Superbussen vil ha sin egen trasé, høy frekvens og god framkommelighet uansett tid på døgnet. I første omgang foreslår vi en lokal bussrute mellom Lillestrøm togstasjon og Kjeller. Denne kan etter hvert utvides til superbuss mellom Kjeller og Oslo. Superbusstraséen kan enkelt gjøres om til en bybanetrasé når Kjeller får et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag.

Så langt fungerer prosjektet veldig bra. Vi er 12 studenter med ulik fagbakgrunn, men med ett felles mål: Vi vil utvikle Kjeller til et attraktivt og bærekraftig sted å bo, for alle. Det er spennende og utfordrende å jobbe tverrfaglig, og vi lærer nye ting av hverandre hver dag. Vi har lagt oss på en relativt flat gruppestruktur innad i gruppa, og lista er lav for å komme med idéer og tanker knyttet til utviklingen på Kjeller. Vi føler at alle får bidra på sitt fagfelt, og at alle får komme med sine idéer og ønsker. Samtidig tilbyr Sweco og Aspelin Ramm enestående ekspertise og veiledning innenfor de ulike fagene vi jobber med i sommer, noe som legger grunnlaget for at dette skal bli et vellykket prosjekt.

Denne uken hadde vi et midtveismøte med ledelsen i både Aspelin Ramm og Sweco. Møtet var vellykket og vi fikk mange gode innspill. Dette ga oss nytt pågangsmot og mye inspirasjon til videre arbeid. Nå er det fullt trøkk på et konsept der vi skal sy sammen de beste elementene fra de to opprinnelige forslagene vi hadde jobbet med.

 

Aksel, Catharina og Vilde

 

Har du innspill til studentene? Delta i debatten her


Synlige, bærekraftige løsninger sikrer videre grønt liv
Sandra mener at bevisstgjøring er en stor del av det å skape en grønn bydel. Hun vil at innbyggerne på Kjeller skal være vite om de bærekraftige løsningene som finnes på om [...]
Inspireres av kul historie og vakker natur
Ingvild vil at nærhet til Nitelva skal stå sentralt i utbyggingen av Kjeller. [...]